Inhoud

Binnen de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats. Recent beleid is erop gericht dat ouderen steeds langer blijven thuis wonen, daarbij ondersteund door (semi-) professionele hulp, familie en mantelzorgers. Dit geldt ook voor een grote groep kwetsbare ouderen, waarvan naar verwachting steeds minder opgenomen zullen worden in verpleeghuizen. Voor de nabije toekomst zal de focus van de “mondzorg voor ouderen” niet alleen liggen op diegenen die opgenomen zijn in het verpleeghuis, maar met name ook voor de groeiende groep thuiswonende ouderen.
De Masterclass Gerodontologie is een postacademische bij- en nascholing voor ervaren tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici die op reguliere basis zorg verlenen aan kwetsbare ouderen dan wel interesse hebben om deze zorg in de nabije toekomst te verlenen.

In de Masterclass zal in 5 dagen op diverse thema’s die gerelateerd zijn aan de Gerodontologie worden ingegaan. Aan bod komen de epidemiologische ontwikkelingen: de vergrijzing in de nabije toekomst en parallel daaraan de te verwachten ontwikkelingen in de mondzorg. De (kwetsbare) oudere patiënt staat centraal: wat zijn de algemene gevolgen van veroudering en welke specifieke veranderingen treden op in de mond. Ingegaan zal worden op de diagnostiek en behandeling van veel voorkomende problemen in de mond van (kwetsbare) ouderen. Bij onderzoek en behandeling moet rekening worden gehouden met de woonsituatie, de invloed en wensen van de directe omgeving evenals het gedrag. Gedragsbeïnvloeding en het omgaan met afwijkend gedrag en/of agressie zullen daarom eveneens aan bod komen. Verder wordt in de Masterclass ingegaan op de recente veranderingen in organisatie en financiering van de (mond)zorg voor (kwetsbare) ouderen. En tot slot zal aandacht worden besteed aan dilemma’s in de zorg voor ouderen: niet alles kan of hoeft meer, waar liggen de grenzen van de (mond)zorg en hoever moet of kun je gaan als behandelaar.

De onderwerpen van de Masterclass zijn zeer gevarieerd en zijn steeds gekoppeld aan de mondzorg voor kwetsbare ouderen. Naast inhoudelijke verdieping zal ook steeds de koppeling worden gemaakt met praktische zorg en behandeling, zowel in de algemene praktijk als in het verpleeghuis, van deze groep patiënten.

Programma
De Masterclasses starten om 9.30 uur met een ontvangst met koffie/thee en zullen rond 17.30 uur eindigen met een gezellige borrel waar de deelnemers met elkaar en de docenten kunnen napraten. Zowel in de ochtend als in de middag zijn er voordrachten door 1 of meerdere ervaren sprekers met daarbij ruimte voor discussie. Na de gezamenlijke lunch zal het programma vervolgd worden met het bespreken van casuïstiek aan de hand waarvan gediscussieerd zal worden over de behandel(on)mogelijkheden. Het staat u vrij om ook eens een casus in te brengen en deze met uw medecursisten en de docenten te bespreken.

De thema’s die aan bod komen in de Masterclass

  1. Mondzorg: veroudering, pathologie, diagnostiek, behandelingen, preventie
  2.  Algemene gezondheid: veroudering, medicatie, pathologie en de relatie met de mondgezondheid en mondzorg
  3. (Psycho-) sociale aspecten: welzijn (eenzaamheid), directe omgeving, behandelbaarheid, inclusief het omgaan met (afwijkend) gedrag
  4. Logistiek en organisatie; beleid (mond)zorg ouderen, financiering, organisatievormen
  5. Planning: anamnese, diagnostiek, klinisch redeneren, behandelplannen maken, communicatie met ouderen en hun omgeving; samenwerken met anderen in de (mond)zorg